SPSS-Biyoistatistik

Sayılar hem bireylerin hem de toplumun günlük yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Sayılar kullanılarak kültürel, ekonomik ve sağlık gibi farklı alanlardaki işlevler yerine getirilmektedir. Türkiye’deki sağlık çalışanlarının sayısı, Türkiye’de yıllara göre nüfus artışı, kronik hastalıkların yıllara göre dağılımı, bir virüsün yayılma hızı yönetsel ve bilimsel alanda yararlanılan verilere örnek olarak gösterilebilir. Sağlık alanında, boy, kilo değerleri, kandaki hematolojik ve biyokimyasal değerler, kan basıncı, iyi ve kötü kollestrol, trigliserid gibi değerler kişilerde izlenmesi gereken sayısal değerlerdir. İstatistik ve sayısal veriler sağlık alanında yapılan çalışmaların önemli bir parçasıdır.
İstatistik, “verilerin toplanarak işlenmesi, özetlenmesi ve toplum ile ilgili genel bilgilerin elde edilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır”. Bilimsel sonuçlar; geçerli, güvenilir ve yeterli sayıda verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması ile elde edilmektedir. Bu süreçte istatistiksel yöntemler kullanılarak sonuca varılmaktadır.

Biyoistatistik, “istatistik yöntemlerden ve kendi geliştirdiği sağlık alanına özel yöntemlerden yararlanarak işlevlerini yerine getiren bir bilim dalıdır.” Biyolojik ve sağlık vakaları ile ilgili bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması tekniklerini içerir. Sağlık olaylarının nedenlerinin tahmin edilerek doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.

SPSS’de sağlık alanı için geliştirilen ve kullanılan istatistiksel yöntemlerden bazıları şunlardır;


-ROC eğrisi yöntemi, 


-Kaplan-Meier yöntemi,

-Yaşam tablosu,
-Cox regresyon analizi,
-Klinik tanı testleri (sensitivite-duyarlık, spesifite-özgüllük, pozitif belirleyicilik oranı, negatif belirleyicilik oranı, doğruluk oranı, yalancı negatiflik oranı, yalancı pozitiflik oranı)
Biyoistatistikte sıkça kullanılan kavramlar
Olay ve oluşum: “toplumdaki birimlerde ortaya çıkan ve üzerinde çalışmalar yapma gereği duyulan oluşumlara olay” denmektedir. Doğum, kan basıncı, bki ve hastalık gibi değişkenler örnek olarak gösterilebilir.
İstatistiksel olay: “araştırmaya, incelemeye konu teşkil eden, gözlenebilen, deneysel olarak varlığı kanıtlanabilen ve sayılarak, ölçülerek ya da tartılarak sayısal biçimde ifade edilebilen olaya, istatistiksel olay” denmektedir.
Gözlem: “birimleri gözetleme ve bu birimlerin gözetlenmesi ile incelenen özeliklerin rakamsal değerlerine gözlem” denmektedir.
Denek: “deneysel çalışmaların yürütüldüğü birime denek” denir. Deneysel çalışmalarda üzerinde deney yapılan nesne, eşya, denek hayvanı ya da kişilere denek denemektedir. Denekler deneysel çalışmaların birimini oluşturmaktadır.
Örnek: “Gözlem birimi ve toplumu temsil edecek sayıda ve özellikle grup olmak üzere iki anlamda kullanılabilen bir kavramdır”.
Değişken (Nitel-Nicel; Sürekli-Süreksiz; Bağımlı-bağımsız-ortak)

Created with Mobirise ‌

Website Maker