html templates

SPSS-AMOS KURSU

  1. Eğitimler online-canlı düzenlenmektedir. Kursiyer özel ders olarak eğitim almaktadır.
  2. Eğitim süreci adım adım ilerleyen uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir.
  3. Eğitim sonunda araştırmacılar kendi analizlerini çok rahat bir şekilde yapabilecek duruma gelmektedir. Araştırmacının ihtiyaç duyduğu analizler için özel eğitim içerikleri de hazırlamaktayız.  Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz!

SPSS-AMOS Kursu
Eğitim İçerikleri

                 SÜRE: 8 SAAT
1-Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş
-Yapısal Eşitlik Modellemesinin Tarihçesi
-Yapısal Eşitlik Modellemesinin Güçlü Yönleri
-Yapısal Eşitlik Modellemesinin Kullanıldığı Durumlar
-Yapısal Eşitlik Modellemesi Analizinin Varsayımları
-Bir Yapısal Eşitlik Modelinin Adım Adım Oluşturulması
-AMOS Programı ve Ara Yüzü
-AMOS Programının Tanıtılması
-AMOS: Değişkenlerin Gösterimi
-AMOS: Temel Butonların Tanıtılması
-AMOS: Kısa Yol Tuşlarının Tanıtılması
-AMOS: Analiz Özelliklerinin Seçilmesi
-AMOS: Veri Girişi
2-Yapısal Eşitlik Modellemeleri
-Doğrulayıcı Faktör Analizi Modelleri ve Örnek Uygulamalar
-Yol Analizi Modelleri ve Örnek Uygulamalar
-Yapısal Regresyon Modelleri ve Örnek Uygulamalar
-Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini ve Model Uyumunun Değerlendirilmesi
-Aracı Değişken ve Moderetör Analizi ve Örnek Uygulamalar
-"Specification search" yöntemini kullanarak en iyi modeli yakalama
-Sık Karşılaşılan Hata Uyarıları
-Modelin Değerlendirilmesi ve Uyum Ölçütleri
-Modifikasyon İndeks Değerlerinin İncelenmesi
-Modelin Uyum Değerlerinin Raporlanması
-Dolaylı Etkilerin Anlamlılık Düzeylerinin Hesaplanması
-Toplam, Doğrudan ve Dolaylı Etkilerin İncelenmesi ve Raporlanması

                                        SÜRE: 4 SAAT (650 TL)
1-SPSS’e Giriş
-Hipotez, problem ve alt problem cümlesi yazma
-Değişken kavramı, değişkenlerin özellikleri, değişkenlerin sınıflandırılması,
-Ölçek ve ölçek türleri (Sıralama, sınıflama, aralıklı ve oran ölçekleri)
-SPSS’ e veri girişi ve verilerin kodlanması
-Veri setinin Excel’de düzenlenmesi
2-Betimsel İstatistik
-Örnek uygulamalar ile Merkezi Eğilim Ölçüleri (Mod, Medyan, Aritmatik Ortalama)
-Örnek uygulamalar ile Merkezi Dağılım Ölçüleri (Ranj, Standart Sapma, Varyans)
-Örnek uygulamalar ile Çarpıklık ve Basıklık Katsayılarının hesaplanması ve yorumlanması
-Örnek uygulamalar ile Normal dağılım eğrisi, normallik testi, normal olmayan dağılımlar
-Elde edilen analiz sonuçlarının tablolaştırılması ve yorumlanması

                      SÜRE: 8 SAAT 
1-Parametrik testler ve varsayımları
-Tek örneklemli t-testi (One Sample t-test) analizi, yorumlanması ve tablolaştırılması.
-Bağımsız örneklemli t-testi (Independent Samples t-test) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Bağımlı örneklem t-testi (Paired-Sample t-test) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Kanonik korelasyon analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Korelasyon ve Regresyon Analizleri
2-Nonparametrik testler ve varsayımları
-Wilcoxon işaretli sıralar testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Mann – Whitney U testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Wilcoxon Matced Paires Signed Rank Test analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Kruskal – Wallis H testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Ki-kare testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-"Friedman testi analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması

                                      SÜRE: 8 SAAT 
-Parametrik testler ve varsayımları
-Tek yönlü Varyans Analizi
-Çift yönlü varyans analizi (Two - Way Anova), tablolaştırılması ve yorumlanması
-Tekrarlı ölçümler için ANOVA (Repeated One - Way Anova), tablolaştırılması ve yorumlanması
-Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi (One Way MANOVA), tablolaştırılması ve yorumlanması
-Çift Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi (Two Way MANOVA), tablolaştırılması ve yorumlanması
-Covaryans Analizi (ANCOVA) tablolaştırılması ve yorumlanması
-Güvenirlik türleri, hesaplama yöntemleri (KR-20, KR-21, Cronbach Alfa)
-Açımlayıcı (keşfedici) Faktör Analizi, tablolaştırılması ve yorumlanması
-Lojistik regresyon analizi

SPSS-AMOS Kursu